Stamspolning lägenhet

Stamspolning Stockholm används för invändig rengöring av avloppsrör, en åtgärd som förlänger rörens användningstid när besvärliga beläggningar avlägsnas, samt eventuella föremål som inte borde finnas i avloppsrören. Stamspolningen görs med en maskin som spolar hett vatten med högt tryck i rören vilket får smutsen att lossna. Ledningarna spolas rena hela vägen ut till huvudledningen.

Varför behövs stamspolning?

Tecken på att det behövs stamspolning lägenhet är att det kommer dålig lukt från avloppet som inte försvinner vid en vanlig rengöring. Det kan också vara att man märker av att vattnet inte rinner undan som det ska, vilket kan tyda på att det är stopp någonstans i ledningarna. Man bör inte vänta tills problem uppstår innan man låter utföra en stamspolning, istället kan man göra det i förebyggande syfte och slippa eventuella större utgifter när det blivit ett växande problem.

Hur går en stamspolning till

Stamspolning lägenhet görs genom att arbetet med att spola ledningarna startar längst ner i byggnaden, där uppsamlingsledningen finns, det vill säga i källaren om det finns en sådan. Ledningen spolas med hett vatten under högtryck ut till huvudledningen. Efter detta fortsätter arbetet uppåt i byggnaden med lägenheter belägna på bottenvåningen först, för att sedan följas av lägenheter högre upp i huset. Till sist spolas avluftningen som finns högst upp i byggnaden och leder ner till uppsamlingsledningen.

I avloppet hamnar matrester, fett, avlagringar och diverse smuts vilket med tiden byggs på och bildar en besvärlig beläggning om man inte gör något för att förhindra det. Om olämpliga föremål exempelvis spolas ned i toaletten kan dessa fastna i ledningarna och bli en orsak till att ytterligare föremål eller partiklar fastnar och orsakar stopp i avloppet. I avluftningsledningen finns det risk för att djur söker skydd och fastnar. Dessa problem åtgärdas också av en stamspolning eftersom att vattnet spolas med så högt tryck att de får föremålen att lossna.

Därför bör lägenheter stamspolas

Stamspolning lägenhet är viktig eftersom att det håller avloppsledningarna i ett bra skick och förhindrar eventuell dålig lukt som sprider sig från smutsiga avloppsrör. Att låta utföra en stamspolning i förebyggande syfte är smartare än att vänta tills problem med stopp uppstår, eftersom det innebär mer besvär både för de boende i lägenheterna samt för fastighetsägaren. Ingreppet kan då bli både större och dyrare. Stamspolningen sker med hjälp av en maskin som spolar hett vatten under högt tryck i byggnadens avloppsledningar. Alla byggnadens ledningar får sig en genomgång med start i källaren och avslut på vinden med avloppsystemets avluftning.

Gör stamspolning lägenhet och undvik problem